Budowa przedszkola w miejscowości Krasne

W dniu 4 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.06.04.01-18-0029/16-00 pn.: „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1. Przedszkola.

Wartość projektu ogółem: 4 977 159 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 627 653 zł

Celem głównym projektu jest zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej. Istotnym celem realizowanej inwestycji jest również poprawa bazy przedszkolnej, w pełni zaspokajającej potrzeby mieszkańców miejscowości oraz całej gminy Krasne, poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. Budowa nowego przedszkola stanowi pilną potrzebę z uwagi na stan techniczny budynku obecnego przedszkola oraz ograniczone warunki lokalowe, czego konsekwencją jest fakt, że 3 oddziały przedszkola funkcjonują obecnie w budynku gimnazjum w Krasnem. Przedmiotem projektu jest budowa przedszkola 8-oddziałowego w miejscowości Krasne. Projekt poza budową budynku przedszkola przewiduje również budowę drogi wewnętrznej, parkingu, placu zabaw, budynku śmietnika. Nowy budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niniejsza inwestycja wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków nauczania, da podstawę do nabywania umiejętności na wyższych szczeblach edukacji oraz w znaczący sposób zwiększy szanse edukacyjne dzieci wiejskich. Realizacja proj. przyczyni się do rozszerzenia oferty wychowawczo-dydaktycznej przedszkola w Krasnem, której celem będzie szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci i ich jak najlepsze przygotowanie do dalszego etapu edukacji. Dzięki budowie stworzona zostanie większa przestrzeń dla przedszkolaków i większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z placówki. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych Funkcjonowanie wszystkich oddziałów w jednym obiekcie przedszkolnym wpłynie na zwiększenie integracji wszystkich dzieci. Proj. obejmuje zamontowanie zestawu solarnego, służącego do przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz wsparcia c.o. za pomocą kolektorów słonecznych próżniowych oraz wymiennika ciepłej wody. Przyjęte rozwiązanie wpłynie na zminimalizowanie kosztów związanych z eksploatacja budynku przy jednoczesnej dbałości o środowisko.