Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwalonymi stawkami (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również:

  • współwłaścicieli,
  • użytkowników wieczystych,
  • jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  • innych podmiotów władających nieruchomością.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością. Właściciele mogą też zawrzeć pisemną umowę wskazując podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji i wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

KOMPOSTOWANIE

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  mogą ubiegać się o  częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie w wysokości 1,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, obowiązuje pod warunkiem złożenia przez właściciela nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy, że bioodpady będą składowane w przydomowym kompostowniku.