Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) oraz zgodnie z podjętą w dniu 30 listopada 2021 r. Uchwałą Nr XLV/331/2021 Rady Gminy Krasne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024, z dniem 1 stycznia, wynoszą: 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nąstąpiła zmiana.

Płatności prosimy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych przypisane dla właścicieli nieruchomości, w następujących terminach płatności:

  • I kwartał - do 15 kwietnia   
  • II kwartał - do 15 lipca
  • III kwartał - do 15 października
  • IV kwartał - do 15 grudnia

Pliki do pobrania Pobierz plik