Działalność Świetlicy Środowiskowej

Placówka wsparcia dziennego dla dziecka wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, szczególnie taką, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pracownicy placówki współpracują z rodzicami, nauczycielami placówek oświatowych, pracownikami socjalnymi oraz pracownikami jednostek leczniczych.

Pobyt dziecka w takiej placówce jest bezpłatny oraz dobrowolny (wyjątek stanowi sytuacja, kiedy sąd wydaje postanowienie o konieczności uczęszczania dziecka do placówki).

W Gminie Krasne została utworzona placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą: „Świetlica Środowiskowa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem” i działa od 1 styczna 2018 roku w 4 sołectwach. Placówką kieruje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem. Zasady funkcjonowania, szczegółowe zadania oraz organizację placówki określa Regulamin Świetlicy.

Oferta Świetlicy skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krasne z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą, trudną sytuacją rodzinną, niedostosowaniem społecznym oraz z problemami dydaktyczno- wychowawczymi; zaburzenia zachowania, trudnościami w nauce w kontaktach z rówieśnikami, trudnościami w nawiązywaniu konstruktywnych relacji z osobami dorosłymi. Na zajęcia mogą uczęszczać również dzieci z rodzin wielodzietnych oraz takie, które nie mają powyższych problemów a w świetlicy nabywają pozytywnych nawyków i wzorców.

Działania podejmowane na Świetlicy zmierzają do:

 • wyrównywania opóźnień dydaktycznych u dzieci,
 • poprawy ich funkcjonowania w grupach rówieśniczych i zespołach klasowych, środowisku rodzinnym,
 • lepszego radzenia sobie z własnymi emocjami (złością agresją, stresem i innymi),
 • uczenia bycia w grupie, umiejętności współdziałania, współpracy,
 • modelowania zdrowego, aktywnego stylu życia,
 • stymulowania potrzeb poznawczych, zainteresowania własnym środowiskiem,
 • uczenia się zasad bezpiecznego zachowania się w różnych środowiskach (szkoła, dom, zabawa etc.),
 • przeciwdziałaniu uzależnieniom,
 • zainteresowania zdrowym stylem życia; hobby, nacisku na wykształcenie i wiedzę.

Zajęcia na Świetlicy odbywają się w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Poprzez uczestnictwo dziecka w placówce otrzymuje ono wsparcie w prawidłowym rozwoju, nabywa umiejętności pokonywania codziennych trudności, niweluje deficyty w nauce, uczy się poprzez zabawę.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Godziny zajęć w świetlicy Środowiskowych

 

Krasne:

 • czwartek           12:30 – 15:30
 • sobota                9:00 – 12:00

Malawa:

 • środa                12:30 – 15:30
 • czwartek           12:00 – 15:30

Strażów:

 • środa                13:00 – 16:00
 • czwartek           13:00 – 16:00

Palikówka:

 • poniedziałek       13:15- 16:15
 • środa                 13:15- 16:15

 

 

Galeria

zdjęcia z zajęć odbywających się w świetlicy środowiskowej