Końcem czerwca 2017 roku zakończone zostały prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego budowy drogi gminnej Nr 105868 R Malawa Zagóra. W 2017 roku Gmina Krasne zleciła opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa - I etap”. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1396 R do zjazdu na drogę wewnętrzną nr 1676/10 z przebudową obiektu inżynierskiego na cieku, zabezpieczeniem skarpy od strony działki nr 1666, budowa odwodnienia i oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
 
W 2020 roku planowane jest rozpoczecie robót budowlanych dla I etapu zadania, które obejmuje odcienek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1396 R relacji Malawa-Wola Rafałowska. Obecnie trwają procedury administracyjne związane z wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji. Wykonawcą zadania będzie firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.  
Drugi etap zadania jest w trakcie projektowania, a rozpoczęcie robót dla tego etapu inwestycji planuje się na przyszły rok. 
 

Wartość kosztorysowa I etapu inwestycji wynosi 5 400 000,00 zł. 

Wartość kosztorysowa obu etapów wynosi 14 119 381,32 zł. 

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 8 549 628 zł
 
 
W  marcu 2021 roku generalny wykonawca przystąpił do realizacji I etapu inwestycji. 
 
Wykonawca realizuje roboty zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej wykonano konstrukcję mostową, kanalizację deszczową, zabezpieczenie skarp oraz podbudowę na całym odcinku drogi. Aktualnie wykonywane są roboty brukarskie na nawierzchniach chodników, placów oraz zjazdów.
 
W lipcu droga na przedmiotowym odcinku zostanie oddana do użytkowania.   
 
                                                                                          Droga w trakcie prowadzonych robót