Podkarpacki Program Odnowy Wsi 2022

Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. Program ma umożliwiać realizację przy udziale samorządu gminy drobnych inicjatyw pochodzących bezpośrednio od członków grup społecznych funkcjonujących na obszarach wiejskich, dzięki współpracy mieszkańców reprezentujących różne sektory zawodowe dochodzi do integracji lokalnych środowisk.

Do obecnego wydania Programu Gmina Krasne wskazała sołectwo Krasne - Uchwała NR XLIX/369/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, dla którego opracowana została Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Krasne na lata 2022 – 2025, będąca załącznikiem do Uchwały Nr LI/388/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Krasne na lata 2022 – 2025.

W ramach Programu, w 2022 r. Gmina Krasne otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 12 000,00 zł (całkowita wartość zadania wyniosła 25 000,00 zł) na realizację zadania pn. "Organizacja jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Krasnem". Zadanie polegało na wsparciu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem w organizacji jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem oraz promocji wydarzenia.

Zakres projektu obejmował wykonanie muralu na frontowej ścianie Sali gimnastycznej ZSP Krasne. Mural przedstawia postać Mikołaja Kopernika – patrona Szkoły Podstawowej w Krasnem i jest wariacją nt. słynnego obrazu Jana Matejki „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” z 1873 r. Jego twórcą jest grafik, artysta malarz - Michał Czerko. W ramach projektu opracowane i wydane zostało także jubileuszowe wydawnictwo przedstawiające ponad 50-letnią historię szkoły w Krasnem, począwszy od rozpoczęcia budowy po dzień dzisiejszy. 

Ostatnim punktem projektu była organizacja Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej w Krasnem, która miała miejsce 17 września 2022 r. W programie uroczystości znalazły się wystawy archiwalnych zdjęć, odsłonięcie pamiątkowego muralu, zaprezentowanie bogatego programu artystycznego, prezentacja jubileuszowego wydawnictwa oraz jego bezpłatne wręczenie zaproszonym gościom, pracownikom szkoły i absolwentom. Wydarzenie miało doniosły charakter, było lokalnym świętem wyrażającym wdzięczność i promującym zaangażowanie mieszkańców na przestrzeni lat, ale także teraźniejszych liderów i wolontariuszy skupionych wokół Grupy Odnowy Wsi.