Aktualności

Informacja Wójta Gminy Krasne

21-07-2021

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KRASNE

o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok

 

                          W 2022 roku każde z sołectw na terenie gminy Krasne może w ramach funduszu sołeckiego wydatkować środki
 w kwocie 51.183,70 zł.

Warunkiem ich przyznania jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy Krasne wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie:

z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek powinien zawierać:

- wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa
w ramach środków określonych dla sołectwa,

-  oszacowane koszty realizacji przedsięwzięć,

-  uzasadnienie.

Jednocześnie przypominam, że przedsięwzięcia objęte wnioskiem, w myśl ustawy o funduszu sołeckim muszą dotyczyć zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Sołectwa mogą również realizować wspólne przedsięwzięcia. Jednak każde z sołectw zamierzających wspólnie je realizować odrębnie uchwala wniosek.

Ponadto informuję, że zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz procedura postępowania określone są  w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udzielają Sołtysi poszczególnych sołectw,
a decyzje w zakresie rozdysponowania środków funduszu będą podejmowane na najbliższych zebraniach wiejskich.

 

 

                                                                                                       Wilhelm Woźniak

           Wójt Gminy Krasne