Data Numer Przedmiot
30 Grudzień 2015 XVII/139/2015
W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do gminy miasto Rzeszów.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2015 XVII/138/2015
W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa w przedmiocie odłączenia sołectwa Malawa od gminy Krasne i włączenia go do miasta Rzeszowa.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2015 XVII/137/2015
W sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2015 XVII/136/2015
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2015 XVII/135/2015
W sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2015 XVII/134/2015
W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2015 XVII/133/2015
W sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2015 XVII/131/2015
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/129/2015
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/128/2015
W sprawie zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/127/2015
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/126/2015
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/125/2015
O uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości oraz załącznika dotyczącego deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych dla Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/124/2015
O uchyleniu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/123/2015
O uchyleniu uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/122/2015
W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/121/2015
W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/120/2015
W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/119/2015
W sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/118/2015
W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:29
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-05 11:46:43
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel