Data Numer Przedmiot
14 Lipiec 2015 X/76/2015
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
14 Lipiec 2015 X/75/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015
Więcej array-brown
14 Lipiec 2015 X/74/2015
w sprawie zmiany Statusu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem
Więcej array-brown
14 Lipiec 2015 X/73/2015
w sprawie zasięgnięcia od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/72/2015
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/71/2015
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/70/2015
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/69/2015
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/68/2015
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/67/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/66/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/65/2015
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2014 rok.
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2015 IX/64/2015
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/63/2015
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów okręgowych i do sądów rejonowych na kadencję 2016-2019
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/62/2015
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/61/2015
w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/60/2015
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/59/2015
w sprawie zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/58/2015
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne.
Więcej array-brown
12 Maj 2015 VIII/57/2015
w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:29
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-05 11:46:43
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel