Data Numer Przedmiot
15 Wrzesień 2015 XIII/96/2015
W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/95/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania pod tereny usług: szkoleniowych, rekreacyjnych i sportowych położone w miejscowości Krasne, Gmina Krasne.
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/94/2015
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/93/2015
w sprawie zmiany Statusu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/92/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/91/2015
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/90/2015
o uchyleniu uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2015 rok.
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/89/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/88/2015
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
25 Sierpień 2015 XII/87/2015
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne".
Więcej array-brown
10 Sierpień 2015 XI/86/2015
w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcyjnego" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Więcej array-brown
10 Sierpień 2015 XI/85/2015
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego
Więcej array-brown
10 Sierpień 2015 XI/84/2015
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków pochodzących z linii zagranicznej CEB i EIB na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi gminnej...
Więcej array-brown
10 Sierpień 2015 XI/83/2015
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Krasne
Więcej array-brown
10 Sierpień 2015 XI/82/2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego
Więcej array-brown
10 Sierpień 2015 XI/81/2015
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
10 Sierpień 2015 XI/80/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015
Więcej array-brown
14 Lipiec 2015 X/79/2015
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
14 Lipiec 2015 X/78/2015
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne
Więcej array-brown
14 Lipiec 2015 X/77/2015
w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie Rzeszów - Załęże.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:29
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-05 11:46:43
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel