Data Numer Przedmiot
25 Listopad 2015 XVI/117/2015
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/116/2015
W sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/115/2015
W sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/114/2015
W sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
25 Listopad 2015 XVI/113/2015
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Więcej array-brown
30 Październik 2015 XV/112/2015
W sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2016r. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krasnem.
Więcej array-brown
30 Październik 2015 XV/111/2015
W sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krasne.
Więcej array-brown
30 Październik 2015 XV/110/2015
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Październik 2015 XV/109/2015
W sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miasto Rzeszów.
Więcej array-brown
30 Październik 2015 XV/108/2015
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
06 Październik 2015 XIV/107/2015
W sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Miasto Rzeszów mienia komunalnego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
06 Październik 2015 XIV/106/2015
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Więcej array-brown
06 Październik 2015 XIV/105/2015
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
06 Październik 2015 XIV/104/2015
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
06 Październik 2015 XIV/103/2015
W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasne na lata 2015- 2020.
Więcej array-brown
06 Październik 2015 XIV/102/2015
W sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2016- 2019.
Więcej array-brown
15 Wrzesień 2015 XIII/101/2015
W sprawie przyjęcia przez Gminę Krasne powierzonego przez Powiat Rzeszowski zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy.
Więcej array-brown
15 Wrzesień 2015 XIII/100/2015
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
15 Wrzesień 2015 XIII/99/2015
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015.
Więcej array-brown
15 Wrzesień 2015 XIII/97/2015
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:29
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-05 11:46:43
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel