Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
15 Grudzień 2016 0050.137.2016
w sprawie dzierżawy bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne (dz. nr 2671 w Malawie, 1237/86 w Krasnem).
Więcej array-brown
13 Grudzień 2016 0050.136.2016
w sprawie zasad scentralizowanych rozliczeń podatku Vat w Gminie Krasne, jej jednostkach i za-kładzie budżetowym.
Więcej array-brown
13 Grudzień 2016 0050.135.2016
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 1237/101 w Krasnem).
Więcej array-brown
08 Grudzień 2016 0050.134.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
01 Grudzień 2016 0050.133.2016
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Krasne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie w 2017 roku"
Więcej array-brown
30 Listopad 2016 0050.132.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
28 Listopad 2016 0050.131.2016
W sprawie wyznaczenia głównych celów do monitorowania w roku 2017
Więcej array-brown
25 Listopad 2016 0050.130.2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 0050.129.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
24 Listopad 2016 0050.128.2016
w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego.
Więcej array-brown
21 Listopad 2016 0050.127.2016
w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego.
Więcej array-brown
18 Listopad 2016 0050.126A.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
15 Listopad 2016 0050.126.2016
w sprawie o zmianie Zarządzenia Nr 289/10 z dnia 12.08.2008 r. Wójta Gminy Krasne w/s po-wołania rzeczoznawców do spraw szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych w wyniku...
Więcej array-brown
15 Listopad 2016 0050.125.2016
W sprawie projektu uchwały Budżetowej na rok 2017 i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
14 Listopad 2016 0050.124A.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
10 Listopad 2016 0050.124.2016
w sprawie ogłoszenia drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
10 Listopad 2016 0050.123.2016
w sprawie zamieszczenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Więcej array-brown
10 Listopad 2016 0050.122.2016
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego.
Więcej array-brown
07 Listopad 2016 0050.121.2016
w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu.
Więcej array-brown
07 Listopad 2016 0050.120.2016
w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu.
Więcej array-brown