Data Numer Przedmiot
30 Grudzień 2021 XLVII/353/2021
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr ew. 489/7).
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/352/2021
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr ew. 489/4).
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/351/2021
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr ew. 2091/89).
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/350/2021
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr ew.  2091/90).
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/349/2021
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/348/2021
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/347/2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/346/2021
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/345/2021
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Strażów stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. 455/12).
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/344/2021
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Strażów stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. 455/10).
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/343/2021
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Strażów stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. 455/5).
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/342/2021
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/341/2021
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/340/2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/339/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/338/2021
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/337/2021
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/336/2021
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Grudzień 2021 XLVI/335/2021
w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności zmierzających do przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 XLV/334/2021
w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2021-01-08 10:55:33.290677
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel