Data Numer Przedmiot
29 Czerwiec 2021 XL/291/2021
w sprawie​ przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/290/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/289/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Palikówka na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/288/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/287/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/286/2021
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2020 rok.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/285/2021
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 XL/284/2021
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasne wotum zaufania.
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXIX/283/2021
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krasne w roku szkolnym 2021/2022.
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXIX/282/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXIX/281/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Palikówka na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXIX/280/2021
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne NR XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXIX/279/2021
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krasne spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXIX/278/2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2021 XXXIX/277/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2021 XXXVIII/276/2021
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Krasne, gm. Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2021 XXXVIII/275/2021
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do podpisania zobowiązania wekslowego.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2021 XXXVIII/274/2021
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2021 XXXVIII/273/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2021.
Więcej array-brown
30 Marzec 2021 XXXVII/272/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2021-01-08 10:55:33.290677
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel