Data Numer Przedmiot
28 Grudzień 2017 Nr XLV/363/2017
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2017 XLV/362/2017
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.
Więcej array-brown
28 Grudzień 2017 Nr XLV/361/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
12 Grudzień 2017 XLIV/360/2017
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016 – 2022.
Więcej array-brown
12 Grudzień 2017 XLIV/359/2017
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne. 
Więcej array-brown
12 Grudzień 2017 XLIV/358/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
12 Grudzień 2017 XLIV/357/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
12 Grudzień 2017 XLIV/356/2017
w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
12 Grudzień 2017 XLIV/355/2017
w sprawie dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/354/2017
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/353/2017
w sprawie zabezpieczenia przez Gminę  Krasne wkładu własnego do realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, RPO WP na lata
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/352/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/351/2017
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Malawa gm. Krasne.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/350/2017
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 XLIII/349/2017
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 Nr XLIII/348/2017
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 Nr XLIII/347/2017
w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 Nr XLIII/346/2017
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 Nr XLIII/345/2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Więcej array-brown
29 Listopad 2017 Nr XLIII/344/2017
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-02-10 12:42:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-14 07:51:15
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel