Data Numer Przedmiot
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/303/2017
w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Malawie do Zespołu Szkół w Malawie.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/302/2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/301/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/300/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/299/2017
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/298/2017
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne”.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/297/2017
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2016 r.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2017 XXXVIII/296/2017
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
12 Czerwiec 2017 XXXVII/295/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
12 Czerwiec 2017 XXXVII/294/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
12 Czerwiec 2017 XXXVII/293/2017
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Krasne do Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
Więcej array-brown
12 Czerwiec 2017 XXXVII/292/2017
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
Więcej array-brown
12 Czerwiec 2017 XXXVII/291/2017
w sprawie przyjęcia przez Gminę Krasne Statutu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 XXXVI/290/2017
w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do realizacji projektu „Senior-poprawa dostępu osób starszych do usług opiekuńczych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 XXXVI/289/2017
w sprawie określenia wysokości sumy do której Wójt Gminy Krasne  może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 XXXVI/288/2017
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne położonej w obrębie Palikówka gm. Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 XXXVI/287/2017
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 XXXVI/286/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 XXXVI/285/2017
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Maj 2017 XXXVI/284/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2017.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-02-10 12:42:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-14 07:51:15
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel