Data Numer Przedmiot
29 Grudzień 2022 LIX/455/2022
w sprawie o uchyleniu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2022 LIX/454/2022
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2022 LIX/453/2022
w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Publicznym Żłobku w Krasnem.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2022 LIX/452/2023
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2022 LIX/451/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2022.
Więcej array-brown
02 Grudzień 2022 LVIII/450/2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
02 Grudzień 2022 LVIII/449/2022
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu  w dowozie uczniów niepełnosprawnych  do szkół i przedszkoli.
Więcej array-brown
02 Grudzień 2022 LVIII/448/2022
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
02 Grudzień 2022 LVIII/447/2022
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krasne NR XXIII/182/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
Więcej array-brown
02 Grudzień 2022 LVIII/446/2022
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.
Więcej array-brown
02 Grudzień 2022 LVIII/445/2022
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
02 Grudzień 2022 LVIII/444/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2022.
Więcej array-brown
02 Grudzień 2022 LVIII/443/2022
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Więcej array-brown
26 Październik 2022 LVII/442/2022
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
26 Październik 2022 LVII/441/2022
w sprawie​ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Wisłok” nr 2/2022 terenu przeznaczonego pod usługi publiczne – sportu i rekreacji w miejscowości Krasne, gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Październik 2022 LVII/440/2022
w sprawie​ przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 9 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Październik 2022 LVII/439/2022
w sprawie​ upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2022 rok.
Więcej array-brown
26 Październik 2022 LVII/438/2022
w sprawie wysokości stawek  podatku od nieruchomości.
Więcej array-brown
26 Październik 2022 LVII/437/2022
w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Październik 2022 LVII/436/2022
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.  
Więcej array-brown