Data Numer Przedmiot
30 Maj 2022 LII/397/2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
30 Maj 2022 LII/396/2022
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.
Więcej array-brown
30 Maj 2022 LII/395/2022
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Więcej array-brown
30 Maj 2022 LII/394/2022
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Maj 2022 LII/393/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2022.
Więcej array-brown
30 Maj 2022 LII/392/2022
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne”.
Więcej array-brown
30 Maj 2022 LII/391/2022
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2022 LI/388/2022
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Krasne na lata 2022-2025.
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2022 LI/387/2022
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2022 LI/386/2022
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2022 LI/385/2022
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do dokonywania zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 oraz w wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego...
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2022 LI/384/2022
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2022 LI/383/2022
w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2022.
Więcej array-brown
31 Marzec 2022 L/382/2022
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
Więcej array-brown
31 Marzec 2022 L/381/2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Krasne prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Więcej array-brown
31 Marzec 2022 L/380/2022
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2022 L/379/2022
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2022 L/378/2022
w sprawie najmu części budynku stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
31 Marzec 2022 L/377/2022
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne,
Więcej array-brown
31 Marzec 2022 L/376/2022
w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne,
Więcej array-brown