Data Numer Przedmiot
22 Lipiec 2022 LIV/415/2022
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2022 rok.
Więcej array-brown
22 Lipiec 2022 LIV/414/2022
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
22 Lipiec 2022 LIV/413/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2022.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/412/2022
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Krasne w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/411/2022
w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/410/2022
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Krasne w roku szkolnym 2022/2023.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/409/2022
w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/408/2022
Uchwała Nr LIII/408/2022 Rady Gminy Krasne z dnia 29.06.2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/407/2022
w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/406/2022
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/405/2022
w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/404/2022
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach na terenie Gm..
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/403/2022
w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne wraz z autopoprawkami Wójta.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/402/2022
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2022.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/401/2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/400/2022
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2021 rok.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/399/2022
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LIII/398/2022
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krasne za 2021 rok.
Więcej array-brown
30 Maj 2022 LII/390/2022
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Mazurówka” w Krasnem – Etap I
Więcej array-brown
30 Maj 2022 LII/389/2022
w sprawie uchwalenia zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasne cz. I
Więcej array-brown