Data Numer Przedmiot
21 Maj 2024 II/10/2024
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/9/2024
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Krasne w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”.           
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/8/2024
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
21 Maj 2024 II/7/2024
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2024.
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/6/2024
W sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Krasne i ustalenie jej składu osobowego
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/5/2024
W sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/4/2024
W sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/3/2024
W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasne i ustalenia jej składu osobowego
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/2/2024
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krasne
Więcej array-brown
07 Maj 2024 I/1/2024
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krasne
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/596/2024
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/595/2024
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2024 rok.
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/594/2024
W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/593/2024
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Krasne do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie gminy Krasne na 2024 rok
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/592/2024
W sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/591/2024
W sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025.
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/590/2024
W sprawie zamiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krasne spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/589/2024
W sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie Malawa stanowiących własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/588/2024
O zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Podkarpackiemu
Więcej array-brown
25 Kwiecień 2024 LXXV/587/2024
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne
Więcej array-brown
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2024-02-08 08:41:15.030456
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel