Informacja Publiczna

Informacja Publiczna

Informacja publiczna

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn.) informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

 

ŹRÓDŁA  PRAWA  DOSTĘPU  DO  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

1. Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68);

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94);

5.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

6. Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wytwarzania, udostępniania oraz dokonywania zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronie BIP Gminy Krasne.

 

DOSTĘP  DO  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

Informacja publiczna udostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- poprzez wyłożenie lub wywieszenie

- na wniosek.

 

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10 ust. 2 ustawy).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

PONOWNE  WYKORZYSTYWANIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

 

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

Dla informacji publicznych udostępnianych w BIP  jeśli dla dalej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki wykorzystujący informację publiczną jest obowiązany do:

- poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: "Żródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasne",

- wskazania daty pozyskania informacji publicznej,

- poinformowania o czasie wytworzenia danej informacji publicznej,

- zachowania pierwotnej formy uzyskanej informacji przy jej przetwarzaniu,

- informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.