Ochrona środowiska

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 z późn. zm.) osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Powyższa informacja będzie w przyszłości podstawą do uzyskania dofinansowania w przypadku usunięcia wyrobów zawierających azbest.