Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

6/2014

Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 18 sierpnia 2014 roku. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego na warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013.