Zarządzenia Wójta jako kierownika urzędu

01/2014

Zarządzenie nr 01/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 02 stycznia 2014 roku. W sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia planu kont dla potrzeb i wymogów ustalania dochodów i wydatków na realizację zadania pn. "Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej RESMAN - etap II" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.