Projekty unijne

Tor rowerowy pumptrack w Palikówce

W sierpniu br. w Palikówce firma OBO Polska Sp. z  o.o. rozpoczęła budowę asfaltowego toru typu pumptrack w ramach projektu pn. „Budowa toru rowerowego pumptrack w miejscowości Palikówka” nr umowy o dofinansowanie 02140-6935-UM0913280/22 z dnia 27.10.2022 r. W ramach inwestycji zostało stworzone nowe miejsce dla mieszkańców naszej gminy, które pomoże rozwijać umiejętności sprawnościowe, jak i umiejętność wspólnego organizowania  wolnego czasu, tak niezbędne w życiu jako element sprzyjający mobilności społecznej i zawodowej. Więcej-->

Czytelnia plenerowa przy GOKiB w Krasnem

W ramach projektu pn. „Budowa czytelni plenerowej w przy GOKiB w Krasnem” nr umowy 01580-6935-UM0912518/21 z dnia 19.04.2021 r. zostało stworzone innowacyjne miejsce pełniące funkcję czytelni plenerowej. Więcej-->

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie

W dniu 30.04.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Strażowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Wartość projektu wynosi 524 622,06 zł, kwota dofinansowania 472 159,85 zł. Wkład własny Gminy z budżetu Gminy Krasne wynosi 52 462,21 zł. Termin realizacji projektu od 01.06.2020 do 31.08.2021. Więcej->

Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa

Zadanie pod nazwą: "Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa" realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków RPO WP na lata 2014-2020 przeznaczonych dla ZIT ROF działanie "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF". . Więcej->

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF

        

W ramach Inicjatywy Catching–up Regions 2 w wyniku której realizowany jest projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczyły: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Województwo Podkarpackie. Projekt jest realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wynosi 5 387 024,00 zł, w tym dofinansowanie UE 5 079 424,93 zł (94,29%), zaś budżet państwa 307 599,07 zł (5,71%). Więcej->

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA

Województwo Podkarpackie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach POIiŚ 2014-2020 „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”  Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej". Celem projektu jest budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, budowa dodatkowych przystanków kolejowych, mijanek, obiektów inżynierskich, parkingów w systemie park and drive oraz montaż stojaków rowerowych. Dofinansowanie projektu z UE: 208 068 485,76 PLN. Więcej ->

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego

W dniu 29 września 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.05.05.00-18-0001/17 pn.: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Więcej ->

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

W dniu 30 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie  3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Więcej ->

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

W dniu 7 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK. 03.04.00-18-0002/17-00 pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta energii, Działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Więcej ->

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne – etap I

W dniu 7 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.02.00-18-0105/16-00 pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne – etap I”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta energii, Działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Więcej ->

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

W dniu 18 maja 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.04.06.00-18-0001/16 pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Działanie 4.6 Kultura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Więcej ->

Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem

W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK. 08.03.00-18-0052/17-00 pn.: „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Więcej ->

Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego

Gmina Krasne kontynuuje od 1 września 2019 r. realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego” - Umowa nr RPPK.09.02.00-18-0082/17. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. ul. Partyzantów 1A w Rzeszowie. Wartość projektu wynosi:  987 073,25 zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi:  839 012,26 zł. Więcej->

Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego

Wójt Gminy Krasne zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Więcej ->

Projekt EDUGATE – Wielojęzyczne nauczanie w edukacji i opiece wczesnoszkolnej

Edukacja językowa w okresie przedszkolnym znacznie różni się w zależności od kraju Unii Europejskiej i osiąga różne wyniki. To wskazuje na potrzebę jednolitego programu dla kształcenia językowego w przedszkolach, wspierając z jednej strony rozwój języka ojczystego, jak również promując przyswajanie języka obcego (np. angielskiego), oraz drugich języków (w przypadku dzieci imigrantów). Projekt EDUGATE – Wielojęzyczne nauczanie w edukacji i opiece wczesnoszkolnej ma za zadanie osiągnięcie tego celu. Program trwał 36 miesięcy, od 1.09.2016 r. do 31.08.2019 r. Więcej->

Rozwiń swoje kompetencje - ukształtuj swoją przyszłość

Gmina Krasne realizuje w okresie od 1 kwietnia 2017 r.  do 30 czerwca 2018 r. Projekt „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Więcej ->

Budowa przedszkola w miejscowości Krasne

W dniu 4 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.06.04.01-18-0029/16-00 pn.: „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1. Przedszkola. Więcej ->