PROCEDURA WŁĄCZENIA DO SIECI

PROCEDURA WŁĄCZENIA DO SIECI GMINNEJ WOD-KAN.

 

I. UZYSKANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 1. W celu otrzymania opinii o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej należy wypełnić „Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” – druk poniżej.

Kompletny wniosek powinien zawierać w szczególności:

- Imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (kopia załączona do wniosku) potwierdzającym jej prawidłowość, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,

- dane obiektu budowlanego: adres nieruchomości, obręb, numer działki, rodzaj obiektu (budynek istniejący/projektowany, jednorodzinny, zabudowa szeregowa, ilość domów/lokali itp.),

- rodzaj przyłączenia: wodociągowe i/lub kanalizacyjne,

- planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie, planowaną ilość odprowadzanych ścieków oraz ich rodzaj, planowany termin poboru wody/odprowadzania ścieków.

 1. Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny w dwóch egzemplarzach, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
 2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem – osobiście, pocztą lub poprzez e-mail.
 3. Odbiór warunków następuje osobiście przez Wnioskodawcę, przez osobę umocowaną (pełnomocnictwo należy okazać w dniu odbioru dokumentu) lub są one wysyłane pocztą.
 4. Zakład Usług Komunalnych w Krasnem ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

 

 

II. WYKONANIE PROJEKTU

 1. Po uzyskaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi, posiadającemu  odpowiednie uprawnienia branżowe, opracowanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego – zgodnie z wymaganiami zapisanymi w warunkach technicznych.
 2. Zgodnie z art. 29 ust 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia o którym mowa w art. 30 (z zastrzeżeniem zapisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane).
 3. Plan sytuacyjny należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

III. UZGODNIENIE PROJEKTU

 1. Po sporządzeniu projektu zaleca się go uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie.
 2. Po uzgodnieniu w ZUDP projekt należy uzgodnić branżowo w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem, pozostawiając jedną kopię projektu na miejscu.

 

IV. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT, WYKONANIE ROBÓT

 1. Zgłoszenie przystąpienia do wykonania przyłączenia do wodociągu/kanalizacji (do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie lub w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem.
 2. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w ZUK Krasne, druk zgłoszenia (wzór poniżej) wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu.

Do zgłoszenia należy załączyć m.in.:

            - kserokopię uzgodnienia dokumentacji projektowej,

  - kserokopię zatwierdzonego planu zagospodarowania terenu z naniesioną trasą przyłącza,

            - dokument potwierdzający tytuł prawny do działki/nieruchomości,

  - oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku budowy przyłącza poza działką Inwestora).

  Na druku zgłoszenia należy określić planowany termin rozpoczęcia robót (nie wcześniej niż 14 dni od daty złożenia zgłoszenia).

 1. Do wykonania robót można przystąpić po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora ZUK.
 2. W dniu rozpoczęcia robót, należy o tym poinformować ZUK telefonicznie pod numerem: (17) 23 00 275. 
 3. Włączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej musi odbywać się pod nadzorem Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem, oraz zostać udokumentowane notatką służbową z odbioru robót zakrytych, sporządzoną przez pracownika ZUK. Odbiór częściowy dokonuje się w dniach pon.-pt. w godzinach 9:00-14:00. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego/włączenia do sieci należy dokonać telefonicznie pod numerem: (17) 23 00 275.
 4. Przed zasypaniem przyłączy należy zlecić geodecie sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi przyłączami.
 5. Budowa przyłączy, studni wodomierzowej i pomieszczenia przeznaczonego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego odbywa się na koszt odbiorcy.
 6. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa ZUK, a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków - odbiorca usług.
 7. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja należy do odbiorcy usług.

 

V. ODBIÓR KOŃCOWY

 1. Po zasypaniu i uporządkowaniu terenu Wykonawca/Inwestor zgłasza przyłącza wodociągowe/kanalizacji sanitarnej do odbioru końcowego, przedstawiając następujące dokumenty:
 • Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą - 1 egzemplarz w formie papierowej,
 • Szkic zdawczo-odbiorczy (szkic polowy) wykonany przez geodetę i wykonawcę robót w formie papierowej, ewentualnie: zestawienie poszczególnych średnic i długości przyłączy na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • Pozwolenie na budowę przyłączy wod.-kan. lub zgłoszenie przystąpienia do wykonania robót do Starostwa Powiatowego (jeżeli zgłoszenie przystąpienia nie było składane w ZUK Krasne).
 • Protokół odbioru skrzyżowania przyłączy z gazociągiem z Przedsiębiorstwa Gazowniczego (jeżeli występuje).
 • Protokoły odbioru skrzyżowania/przekroczenia z ciekiem wodnym, rurociągiem drenarskim itp.
 • Rzut budynku z zaznaczoną lokalizacją wodomierza.
 • Projekt przyłączy wod.-kan. (do wglądu).
 1. Protokół odbioru końcowego sporządza się w formie pisemnej w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem. Uzyskany protokół jest podstawą do podpisania umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków. Po podpisaniu umowy, niezwłocznie montowany jest wodomierz główny przez pracowników ZUK.