Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krasne o wypełnienie zgłoszenia, obejmującego podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji oraz niezwłoczne złożenie go w urzędzie lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: . Druk zgłoszenia dostępny jest poniżej lub w Urzędzie Gminy Krasne.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości są obowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń oraz do udokumentowania korzystania z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, których wykaz znajduje się poniżej.

Wzór zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków

Wykaz firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Krasne.