Zakład Usług Komunalnych w Krasnem jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Krasne działającym w granicach przepisów prawa, m.in. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; ustawy o finansach publicznych; ustawy o gospodarce komunlanej; ustawy o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw a także na podstawie Uchwały Nr XLII/304/2021 Rady Gminy Krasne z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na terenie Gminy Krasne istnieje 36 obiektów stanowiących własność Gminy Krasne, a będących w administrowaniu Zakładu:

  1.  Oczyszczalnia ścieków w Krasnem.
  2.  Stacja uzdatniania wody  wraz z pompownią wody gminnej sieci wodociągowej.
  3. 16 przepompowni ścieków w miejscowości Palikówka.
  4. 9 przepompowni ścieków w miejscowości Strażów.
  5. 5 pompowni wody sieci wodociągowej w Malawie.
  6. 4 przepompownie ścieków sieci kanalizacyjnej Malawa.
  7. 1 pompownia wody sieci wodociągowej Krasne.
  8. 3 przepompownie ścieków sieci kanalizacyjnej Krasne.
  9. 2 pompownie ścieków sieci kanalizacyjnej Krasne.