Umowy

Zawarcie umowy.

1. Obowiązek zawarcia umowy wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Regulaminu dostarczania wody i ścieków.

2. Zawarcie umowy z ZUK Krasne o dostawę wody i/lub odbiór ścieków na ternie Gminy Krasne jest obowiązkowe w przypadkach:

 • budowy przyłącza wodociągowe / kanalizacyjnego do nieruchomości
 • nabycia nieruchomości podłączonej do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej 
 • zawarcia umowy najmu / dzierżawy lub innej dot. nieruchomości podłączonej do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej 
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy, z którym była dotychczas zawarta umowa o dostawe wody i/lub odbiór ścieków.

3. Niezbędne dokumnety do zawarcia umowy to wniosek o zawarcie umowy oraz:

a) ​w przypadku osoby fizycznej:

 • dowód osobisty
 • altualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

b) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

 • dowód osobisty
 • altualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON (ksero)
 • decyzja o nadaniu NIP (ksero)
 • zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

c) w przypadku osoby prawnej *, (spółki prawa handlowego, inne jednostki, spółki partnerskie, spółki cywilne)

 • dowód osobisty osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli (zgodnie z wpisem w KRS) 
 • altualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • zaświadczenie o nadaniu nr REGON (ksero)
 • decyzja o nadaniu NIP (ksero)
 • aktualne pełnomonictwo dla osoby podpisującej umowę 
 • zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

*w przypadku spółki cywilnej - dodatkowo wymagana jest umowa spółki cywilnej.

Rozwiązanie umowy.

1. Odbiorca, który przestał być właścicielem nieruchomości, na którą zawarł umowę o zaopatrzenie wodę / odprowadzanie ścieków ma obowiazek rozwiązać umowę najpóźniej do dnia następującego po dniu, w którym przestał być właścicielem.

2. W dniu składania podania o rozwiązanie umowy, Odbiorca ma obowiązek podać aktualny (rozliczony) stan wodomierza(y).