PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

 

Gmina Krasne realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 63 844 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Krasne to 42 563 zł.
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2023 r. wynosi  106 407 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1200 zł. spełniając warunki wskazane w w/w ustawie tj.:
Art.7.Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1)    ubóstwa;
2)    sieroctwa;
3)    bezdomności;
4)    bezrobocia;
5)    niepełnosprawności;
6)    długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7)    przemocy w rodzinie;
8)    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10)    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
11)    alkoholizmu lub narkomanii;
12)    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
13)    klęski żywiołowej lub ekologicznej

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem informuje o możliwości skorzystania 
z dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krasne na rok szkolny 2021/2022 
w placówkach oświatowych, tj. w szkołach, przedszkolach i żłobku.
W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1200 zł w przypadku osób w rodzinie.

Z rodzinami, które będą ubiegać się o pomoc w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej i dochodowej zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej. 
 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerami telefonu:
17 23 00 256, 17 23 00 257, 17 23 00 267.