PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"

Gmina Krasne realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. 

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2024r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 57 064,00 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Krasne to 38 043,00 zł. 

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2024r. wynosi  95 107,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 1200 zł.

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem informuje o możliwości skorzystania z dożywiania w placówkach oświatowych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Krasne.

W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1200 zł w przypadku osób w rodzinie.

Z rodzinami, które będą ubiegać się o pomoc w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej i dochodowej zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej. 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerami telefonu: 
17 23 00 256, 17 23 00 257, 17 23 00 267.

W 2023 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 112 404,50 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 63 844,00 zł, ze środków własnych Gminy Krasne wydatkowano kwotę 48 560,50 zł.