PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 

INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 adresowany jest do:
•    członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
•    usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób
niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Każda osoba zakwalifikowana do Programu „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2023 może otrzymać wsparcie w wymiarze do 240 godzin usług opieki wytchnieniowej na rok 2023.
Usługi opieki wytchnieniowej są świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby, które:
 - mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
- wymagają wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
- stale przebywające w domu, tj. nie korzystające z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 jest złożenie;
•    karty zgłoszeniowej,
•    kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
•    karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2023r.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi opieki wytchnieniowej może świadczyć osoba, która posiada:
 - dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej  lub,
 - co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.
Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z wyżej wymienionych warunków.
Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny* uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
* za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem w pokoju nr 8 i 12 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel. 17 23 00 256, 17 23 00 267

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl).