Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenieROF

W dniu 7 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK. 03.04.00-18-0002/17-00 pn.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Czysta energii, Działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wartość projektu ogółem: 22 641 035,89 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 274 822,00 zł

Przedmiotem projektu była budowa i uruchomienie 123 nowych instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych w obrębie i przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie gmin znajdujący się na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu zostały wykonane instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy od 3,6 kW do 108 kW. Głównym celem projektu było zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego osiągnięciu miały służyć cele szczegółowe: montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych; unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery; promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych. Produktem projektu jest 123 nowo wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniosła 2,66 MWe. Projekt został zrealizowany do końca 2018 r., co umożliwiło roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 1 824,09 MWh/rok. Rezultatem projektu jest również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 455,61 tony ekwiwalentu CO2/rok. Realizacja projektu została ujęta w Planie gospodarki niskoemisyjnej obowiązującym na terenie ROF.

W ramach zadania zostały wykonane instalacje fotowoltaiczne w obrębie obiektów należących do gminnych instytucji celu publicznego tj. w Gminie Krasne na budynku Stacji Uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy 85% dofinansowaniu.