Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

1. Do zadań stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) realizacja spraw w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) planowanie kryzysowe, analiza i ocena zagrożeń w tym zakresie,

b) przygotowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,

c) przygotowywanie planu reagowania,

d) inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,

e) załatwianie spraw związanych z powoływaniem Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego oraz zapewnienie ich właściwego działania;

2) realizacja spraw w zakresie zadań obrony cywilnej:

a) opracowywanie planu obrony cywilnej gminy Krasne zawierającego ocenę zagrożenia, zamiar działania, plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, plan zabezpieczenia logistycznego obrony cywilnej, plan działania obrony cywilnej w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej,

b) prowadzenie dokumentacji organizacyjno – ewidencyjnej formacji obrony cywilnej,

c) zapewnienie utrzymania struktur organizacyjnych oraz gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej;

d) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,

e) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji dotyczących obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

f) koordynowanie przygotowań i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Krasne;

3) realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej, w tym:

a) ustalanie zakresu i struktury finansowania zadań realizowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwanych dalej OSP, współudział w planowaniu budżetu w powyższym zakresie,

b) ustalanie zakresu i sposobu uczestniczenia gminy w finansowaniu zadań OSP poprzez zawieranie stosownych porozumień z jednostkami OSP w powyższym zakresie,

c) prowadzenie ewidencji jednostek OSP działających na terenie gminy Krasne oraz zbioru dokumentów stanowiących podstawę działania tych jednostek,

d) nadzór nad właściwym gospodarowaniem środkami i majątkiem przekazanym przez Gminę jednostkom OSP na realizację zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

e) współpraca z jednostkami OSP oraz Komendantem Gminnym OSP w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy,

f) współpraca z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, zapewnienie bezpłatnego umundurowania i ubezpieczenia;

4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

a) przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony,

b) współdziałanie przy przeprowadzaniu poboru,

c) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznania ich za jedynych żywicieli rodzin albo żołnierza samotnego, w tym: przygotowywanie decyzji o przedterminowym zwolnieniu ze służby wojskowej oraz współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w zakresie wypłaty świadczeń z tym związanych,

d) organizacja doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

e) realizowanie w porozumieniu z Szefem Sztabu Wojskowego i Wojskowym Komendantem Uzupełnień zadań związanych z potrzebą zapewnienia zasobów środków transportowych oraz maszyn i urządzeń;

5) opracowywanie i utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji akcji kurierskiej;

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

2. Oznaczając pismo znakiem sprawy pracownik prowadzący sprawę używa oprócz symbolu literowego referatu ZK swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.