1. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) udzielanie porad i konsultacji prawnych  pracownikom;

2) sporządzanie opinii prawnych i projektów aktów prawnych;

3) opiniowanie - pod względem zgodności z prawem - projektów uchwał, zarządzeń, decyzji administracyjnych oraz projektów umów cywilno-prawnych;

4) obsługa prawna sesji Rady oraz posiedzeń Komisji;

5) występowanie przed sądami i innymi urzędami w ramach zastępstwa prawnego i procesowego.

2. Oznaczając pismo znakiem sprawy prowadzący sprawę używają oprócz symbolu literowego RP swojego symbolu składającego się z pierwszych liter imienia i nazwiska.