Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem

W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK. 08.03.00-18-0052/17-00 pn.: „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wartość projektu ogółem: 9 535 409,40 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 006 709,40 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleoopieki dla os zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie i poprawę codziennego funkcjonowania 150 os. (92K i 58M) starszych, niesamodzielnych po 60 r życia zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Głogów Małopolski i gminie Krasne oraz umożliwienie tym osobom dalszego (jak najdłuższego ) funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane os starszej/niesamodzielnej powyższe ograniczenia oraz bariery zostaną zniwelowane, przyczynią się do zachowania (mimo postępującego procesu starzenia) lub podnoszenia poziomu ich życia poprzez utworzenie i działalność 2 dziennych domów pomocy, zwiększenie dostępu i realizację usług opiekuńczych jak również zapewnienie nowoczesnej 24h teloopieki w okresie do 31.12.2019 r.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie rodzaju i ilości usług opiekuńczych i środowisk nimi objętych tj:

- 50 nowopowstałych miejsc w domu dziennego pobytu

- realizację usług opiekuńczych dla 27 os

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 42 os

- wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych dla 31 os

- wprowadzenie usługi teleopieki dla 69 os

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, świadczonego w zróżnicowanej formie. Ponadto objęcie U wyżej wymienionymi usługami przyczyni się do:

- podtrzymania lub poprawy sprawności fizycznej osoby starszej/niesamodzielnej

- utrzymania stabilnego stanu zdrowia

- uniknięcia powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą

- uniknięcia powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia

- kompensowania ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej

- poprawy samopoczucia

- podtrzymania lub zwiększenia samodzielności - podtrzymania lub zwiększenia aktywności

- zmniejszenia izolacji społecznej.