Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy

W dniu 30 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wartość projektu ogółem: 45 413 849,60 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Gminy Krasne: 1 542 235,75 zł

Przewidziana liczba instalacji dla Gminy Krasne: 118 szt.

Projektem zostaną objęte budynki mieszkalne na terenie gmin znajdujących się na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych oraz nowobudowanych użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Instalacja fotowoltaiczna służy do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Zaletą instalacji jest możliwość produkcji energii przez okres niemal całego roku, moduły fotowoltaiczne są w stanie generować energie nawet w zimowe, mroźne dni. Instalacje te będą produkowały energię elektryczną, która będzie zużywana na potrzeby własne  gospodarstw domowych, a ewentualna nadwyżka będzie odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej. Kolejną zaletę stanowi możliwość bilansowania nadwyżek wyprodukowanej energii. Instalacja fotowoltaiczna jest trwałą i długookresowa inwestycją, która pozwoli zaopatrzyć gospodarstwo domowe we własną energię elektryczną, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy 85% dofinansowaniu.