Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszo

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KRASNE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

 

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 460 uczniów i uczennic, w tym niepełnosprawnych, uczących się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Palikówce, w zakresie:

·         nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,

·         podniesienie kompetencji 52 nauczycieli w zakresie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 7 nauczycieli w zakresie wykorzystywania metody eksperymentu w nauczaniu.

 

Projekt jest realizowany od września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:  839 012,26 zł

Całkowita wartość projektu wynosi:  987 073,25 zł.

 

Uczniowie i uczennice, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli uczestniczyć w:

·         zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: dydaktyczno-wyrównawczych lub rozwijających uzdolnienia z matematyki, j. angielskiego, informatyki,

·         zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,

·         zajęciach pozalekcyjnych związanych z wykorzystaniem metody eksperymentu.

 

Rekrutacja uczniów i uczennic na zajęcia  odbywać się będzie od stycznia do lutego 2019 r.

 

Wszystkich nauczycieli wymienionych szkół zapraszamy do udziału w szkoleniach z zakresu:

  • stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu  u uczniów  kompetencji kluczowych,
  • stosowania metody doświadczenia i eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych,
  • włączania i korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

 

Rekrutacja nauczycieli na kursy doskonalące odbywać się będzie od października do listopada 2018 r.

 

Udział w projekcie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny !

 

W szkołach biorących udział w projekcie zostaną wyposażone szkolne pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne - jako element wspomagający kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych i przyrodniczych. Szkoły otrzymają mobilny sprzęt i narzędzia TIK.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariatach:

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem, 36-007 Krasne 742, tel. 17 2300306;

Szkoły Podstawowej w Palikówce, 36-073 Palikówka 271, tel. 17 2300335 oraz w Biurze projektu w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Obsługi Szkół w Krasnem,  36-007 Krasne 743B, tel.17 2300298.

 

INFORMACJA

W dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Krasne podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.02.00-18-0082/17-00 pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Wartość projektu ogółem wynosi 987 073,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich  839 012,26 zł, z dotacji celowej 98 621,59 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia uczniów i uczennic w dwóch szkołach na terenie Gminy Krasne tj. w Szkole Podstawowej w Krasnem oraz Szkole Podstawowej w Palikówce, poprzez  realizację:

  • szkoleń doskonalących dla 52 nauczycieli;
  • zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla 460 uczniów i uczennic, w tym uczniów niepełnosprawnych;
  • doposażenia szkół w narzędzia i sprzęt TIK, szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne.

Wszystkie zaplanowane działania  wskazane w głównym celu projektu przyczynią się do:

  • rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przy szczególnym uwzględnieniu kształtowania właściwych postaw i kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się,  inicjatywności oraz kompetencji przyrodniczych i cyfrowych;
  • wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu:

- stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych;

- stosowania metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych;

- korzystania i włączania nowoczesnych narzędzi TIK w proces dydaktyczny, w tym z wykorzystaniem zajęć on-line;

  • wyposażenie/doposażenie  szkól w narzędzia i sprzęt TIK, szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne, jako elementu wspomagającego kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych i przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych;
  • zapewnienie wysokiej jakości warunków edukacyjnych, w tym wzmocnienie aspiracji młodzieży do kontynuowania kształcenia na poziomie średnim i wyższym na tle rzeszowskiego obszaru metropolitalnego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 r do 30 czerwca 2020 r.