Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzesz

Gmina Krasne kontynuuje od 1 września 2019 r. realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego” - Umowa nr RPPK.09.02.00-18-0082/17. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ALDEO Systemy Zarządzania sp. z o.o. ul. Partyzantów 1A w Rzeszowie.

Wartość projektu wynosi:  987 073,25 zł., w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi:  839 012,26 zł

Celem realizacji projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 460 uczniów i uczennic, w tym niepełnosprawnych, uczących się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krasnem oraz Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Palikówce, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

W ramach realizacji projektu 52 nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie podniosło swoje kompetencje w zakresie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym 7 nauczycieli dodatkowo w zakresie wykorzystywania metody eksperymentu w nauczaniu. Zdobyte kompetencje nauczyciele wykorzystują w codziennej pracy z uczniami a także podczas prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu.

Doposażono szkolne pracownie przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz doposażono szkoły biorące udział w projekcie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Od marca do czerwca 2019 r. - 460 uczniów i uczennic, w tym z niepełnosprawnościami uczestniczyło w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe z takich przedmiotów jak: matematyka, j. angielski, j. niemiecki, informatyka, robotyka, fizyka, geografia, chemia, przyroda, biologia. Udział w projekcie zakończyło w czerwcu 2019 r. - 99 uczniów, (w tym 39 dziewcząt), klas ósmych i trzecich gimnazjalnych. Wszyscy uczniowie nabyli kompetencje kluczowe założone w projekcie.

Od 2 września 2019 r, rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja do projektu uczniów i uczennic z klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2019/2020. Zrekrutowano 54 uczniów klas 1, w tym 26 dziewcząt.

W związku z tym zwiększyła się liczba uczniów i uczennic - uczestników projektu do 514.  Udział w projekcie dla wszystkich uczestników jest bezpłatny.  Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r.