Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszka

W dniu 29 września 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.05.05.00-18-0001/17 pn.: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wartość projektu ogółem: 87 889 284 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 433 500

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niskoemisyjnego transportu na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zrzeszającego 13 gmin otaczających miasto Rzeszów. Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu nastąpi poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego na terenie ROF.

W ramach projektu zaplanowano:

-Budowa 7 zatok autobusowych przy drogach powiatowych

-Przebudowa drogi gminnej nr 10 8554 R „Przycznia” w Palikówce

-Rozbudowa drogi Mała Kolonia nr 10 8553 R

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy 85% dofinansowaniu i zakończone w 2018 r.