Rozwiń swoje kompetencje - ukształtuj swoją przyszłość

Gmina Krasne realizuje w okresie od 1 kwietnia 2017 r.  do 30 czerwca 2018 r. Projekt „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoją przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz podniesienie kompetencji 36 nauczycieli w zakresie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, 8 nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu oraz 26 nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących.

Wartość projektu ogółem wynosi 580 749,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej wynosi 493 636,65 zł, dotacja z budżetu państwa 56 737,35 zł oraz niepieniężny wkład własny gminy w postaci wynajmu sal na zajęcia, w wysokości 30 375,00 zł.

Grupę docelową w projekcie stanowi 235 uczniów w tym 108 uczennic: 166 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strażowie, w tym 49 uczniów klas gimnazjalnych oraz 69 uczniów klas gimnazjalnych i klasy VII w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Malawie.

W ramach projektu uczniowie i uczennice, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczą w:

  • zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego,  
  • zajęciach rozwijających uzdolnienia z matematyki, z matematyki przy równoczesnym wykorzystaniu kompetencji cyfrowych, j. angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości,
  • zajęciach pozalekcyjnych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,
  • zajęciach pozalekcyjnych związanych z wykorzystaniem metody eksperymentu, z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii,
  • zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Rekrutację uczniów do projektu przeprowadzono z zachowaniem zasady równych szans, niedyskryminowania ze względu na płeć. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie w nich uczestniczą, niektórzy w dwóch lub trzech zajęciach.

W celu zwiększenia atrakcyjności zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych przy uwzględnieniu kształtowania właściwych postaw i kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych, w ramach projektu został zakupiony  mobilny sprzęt i narzędzia TIK, w tym nowoczesne tablice interaktywne, laptopy i rzutniki. W ramach zajęć prowadzonych metodą eksperymentu i doświadczeń z przedmiotów przyrodniczych, trzy szkolne pracownie (dwie w Strażowie i jedna w Malawie) są obecnie doposażane w pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, co również przyczyni się do zwiększenia  atrakcyjności prowadzonych zajęć.

Łączna wartość zakupionego w ramach projektu sprzętu i pomocy dydaktycznych wyniesie około 272 000 zł. Projekt zakłada, że po zakończeniu udziału w projekcie 207 uczniów, w tym 99 uczennic nabędzie kompetencje kluczowe w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.