Uchwała antysmogowa

 

 

 

 


 

Urząd Gminy Krasne informuje, że w 2022 roku na terenie gminy rozpoczną się kontrole urządzeń grzewczych z zakresu przestrzegania przepisów

Uchwały Antysmogowej dla Województwa Podkarpackiego.

Działania kontrolne przeprowadzane będą przez pracowników urzędu z upoważniania Wójta Gminy Krasne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 379 i 380 w zakresie uprawnienia Organów do przeprowadzenia kontroli, sporządzania protokołu kontroli oraz sposobu pobierania próbek do badań.
 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2021 r., art. 155 w zakresie zakazu spalania odpadów poza instalacjami do termicznego przetwarzania odpadów.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 9u  
  w zakresie sprawowania kontroli przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 • Uchwala Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.  
  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń i zakazów  
  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa).    

Ponadto w związku z czynnościami kontrolnymi, zastosowanie mają także następujące regulacje prawne:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego oraz ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, w zakresie ewentualnych sankcji z tytułu stwierdzenia naruszeń.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń, w zakresie ewentualnych sankcji z tytułu stwierdzenia naruszeń.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji, art. 1 ust 2 pkt 4 w zakresie kompetencji Policji do przeprowadzania i uczestnictwa w kontroli. 

 

Bezpośrednimi przesłankami do przeprowadzenia kontroli u danego mieszkańca gminy, mogą być:

- anonimowe zgłoszenia o naruszaniu przepisów prawa ochrony środowiska,

- własne obserwacje pracowników Urzędu,

- uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowanych.

 

UWAGA !

ORGAN UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA KONTROLI NIE MA OBOWIĄZKU UPRZEDNIEGO ZAWIADAMIANIA WŁAŚCICIELA KONTROLOWANEJ NIERUCHOMOŚCI.

Utrudnianie i udaremnianie przeprowadzenia kontroli lub nie wpuszczenie kontrolujących na teren nieruchomości jest przestępstwem i wiąże się z wezwaniem na miejsce oględzin funkcjonariuszy Policji oraz karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Osoby przeprowadzające kontrolę u mieszkańca, upoważnione są do :

- wstępu na teren nieruchomości mieszkańca gminy wraz z niezbędnym sprzętem w godzinach od 6 do 22,

- wylegitymowania kontrolowanego,

- przeprowadzenia badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych w tym pobór próby popiołu,

- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w tym: przedstawienie certyfikatu jakości materiału opałowego, zaświadczenie wydane        przez akredytowaną jednostkę potwierdzające spełnienie norm emisji zanieczyszczeń przez kocioł centralnego ogrzewania, dowód zakupu.

- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

- sporządzenia protokołu z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną.

 

        Jak sprawdzić klasę kotła ?

Klasa kotła powinna być określona:

 • na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle,
 • w instrukcji obsługi kotła.

Klasy emisyjne kotłów węglowych

 Norma PN-EN 303-5:2012 wprowadza trzy klasy emisyjne:

 • klasa 3 – najniższa, minimalna sprawność wynosi 82 % przy nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW.
 • klasa 4 – średnia, minimalna sprawność wynosi 84 % przy nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW
 • klasa 5 – najlepsza, minimalna sprawność wynosi 89 % przy nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW, kotły tej klasy  emitują o ponad 90% mniej zanieczyszczeń 
  w porównaniu z pozaklasowymi kotłami.

 

Brak informacji lub brak tabliczki znamionowej oznacza, że kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas - jest to tzw. kocioł pozaklasowy !

 

Więcej informacji pod numerem:

17 23 00 239 lub 17 23 00 222

 

Pliki do pobrania Pobierz plik

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Informujemy, że w 2023 roku, w związku z aktualizacją wojewódzkich programów ochrony powietrza, usunięto lub złagodzono wiele zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).

Najważniejsze zmiany dla woj. podkarpackiego

 • Od 1 stycznia 2023 r. jest możliwa eksploatacja wyłącznie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu lub takich, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185. Nie dotyczy to miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których eksploatacja rozpoczęła się po 7 maja 2018. Te urządzenia mogą być użytkowane bez ograniczeń.
 • W strefie miasto Rzeszów w przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.
 • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 dla danego powiatu obowiązuje zakaz wykorzystywania źródeł spalania paliw, w których stosowane jest paliwo stałe.

Źródło:

 • Uchwała nr XXVII/464/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych
 • Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw
 • Uchwała Nr LXIX/1184/23 Sejmiku Województwa Podkarpaskiego z dnia 21 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych

Pliki do pobrania Pobierz plik

Zgłoś interwencję

Zgłoszenie interwencji w sprawie podejrzenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Krasne

Pliki do pobrania Pobierz plik