Opłata

OPŁATA RETENCYJNA – opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

1)    KOGO DOTYCZY OPŁATA

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust.8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2020 r., poz.310 z późn. zm.). wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej .

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wprowadzony został obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Do ponoszenia opłaty zobowiązane są:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Obowiązek dotyczy więc właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy na skutek wykonywanych robót, postawionych budynków lub utwardzenia  terenu na ponad 70 % powierzchni nieruchomości doprowadzili do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na obszarach, które nie są ujęte w systemy kanalizacji. 

Opłata odnosi się do jednej nieruchomości, co oznacza, iż dotyczy ona działek objętych jedną księgą wieczystą.

Poprzez uszczelnienie terenu należy rozumieć jego zabudowanie (powierzchnia połaci dachu budynku) oraz utwardzenie tj. wykonanie nieprzepuszczalnego podłoża (powierzchnia wykonana z asfaltu, betonu, kostki brukowej typu bruk lub pozbruk).

Kolejnym kryterium jest obszar nieujęty w system kanalizacji otwarty lub zamknięty. Przykładami otwartych systemów kanalizacji deszczowej są: rowy, systemy odwadniające. Zamknięte zaś to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami. Nieruchomość podłączona do kanalizacji ogólnospławnej jest zwolniona z opłaty. Zwolnienie z opłaty nie obejmuje natomiast nieruchomości, która posiada wyłącznie dostęp do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli nieruchomość spełnia wymogi dotyczące powierzchni, ale jest podłączona do kanalizacji deszczowej, to jest ona zwolniona z ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

2) KIEDY NALEŻY WNOSIĆ OPŁATĘ

Każdy właściciel tego typu nieruchomości ma obowiązek składania oświadczenia raz na kwartał. Wójt Gminy Krasne po otrzymaniu oświadczenia zgodnie z art. 272 ust. 10 i 22 Ustawy Prawo wodne weryfikuje zawarte w nim dane, a następnie w formie informacji ustala wysokość opłaty retencyjnej. Właściciel nieruchomości po otrzymaniu informacji  ma obowiązek uiszczenia opłaty retencyjnej w terminie 14 dnia od dnia , w którym doręczono informację.

Opłatę wylicza się kwartalnie na podstawie iloczynu jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Nie ma ona charakteru stałego, ponieważ na skutek działań właściciela jej wartość może ulegać zmianie. Ustalenie wysokości opłaty za usługę wodną następuje na podstawie oświadczeń podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne (art. 552 ust. 2 a pkt 2 oraz ust. 2 b ustawy prawo wodne). Termin złożenia oświadczenia wynosi 30 dni od dnia, w którym upłynął dzień przypadający na koniec kwartału. 

 

Oświadczenia powinny być co kwartał składane do Wójta Gminy Krasne.                         

Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1, stanowią w 90% przychód  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , a w 10% dochód budżetu gminy.

 

Terminy składania oświadczeń

Kwartał

Termin złożenia oświadczenia

I

30 kwiecień

II

31 lipiec

III

31 październik

IV

31 styczeń po roku kalendarzowym, którego dotyczy kwartał

 

Wójt Gminy Krasne realizując obowiązek ustawowy zgodnie z art. 272 ust. 10 i 22 Ustawy Prawo wodne – w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację, a następnie opłatę należy wnosić za okresy kwartalne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krasne:

 

KONTO BANKOWE

Nazwa odbiorcy: Gmina Krasne 36-007 Krasne 121

38 9176 1048 2001 0001 1400 0001

EBS Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121

KONTAKT: 17 23 00 240 

 

3) CO DZIEJE SIĘ W PRZYPADKU, GDY OPŁATA NIE ZOSTANIE UISZCZONA

W przypadku, gdy podmiot zobligowany do wniesienia opłaty nie wykona swojego obowiązku Wójt Gminy Krasne, na podstawie art. 272 ust. 24 Ustawy Prawo wodne, z urzędu wyda decyzję określającą wysokość opłaty.

Mając na uwadze, iż w myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325), która zgodnie z art. 300 ust .1 Prawo wodne ma w tym przypadku zastosowanie - zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia,  z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Przy założeniu, iż dany podmiot spełnia warunki, nie ma możliwości uniknięcia zobowiązań.

Jeżeli podmiot zobligowany do uiszczenia opłaty, któremu przekazano informację nie zgadza się z wysokością opłaty, może złożyć reklamację, która będzie rozpatrywana przez Wójta Gminy Krasne. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wtedy opłata zostanie ponownie naliczona i przekazana w formie decyzji. Jeśli nie – właściciel może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Złożenie reklamacji, jak i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje obowiązku wniesienia opłaty.

4) OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY RETENCYJNEJ

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy.

Wysokość opłaty retencyjnej zależy od wielu czynników, np. od wielkości zabudowanego terenu, jego pokrycia asfaltem czy kostką oraz od tego, czy znajduje się na nim i jak jest duży obszar powierzchni biologicznie czynnej, tj. teren pokryty roślinnością, stawy, oczka wodne czy jeziorka.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2502) wynoszą:

1)     bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok

2)     z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych
o pojemności:

  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wzór oświadczenia dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne w zakładce Ochrona Środowiska-Informacja –„Opłata retencyjna” a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Krasne (pokój nr3).  Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy w Krasnem lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Szczegółowe informacje w zakresie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/

Pliki do pobrania Pobierz plik