Łowiectwo

W związku z występowaniem szkód w uprawach i płodach rolnych, powodowanych przez zwierzęta łowne, informujemy o sposobach zgłaszania powstałych szkód – wnioski o szacowanie szkód należy składać wyłącznie pisemnie.

W zgłoszeniu należy podać numer telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej

 

Koła Łowieckie - odpowiadają za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną tj.: dziki., łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach, wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody powstałe przy wykonywaniu polowań.
 

Koło Łowieckie "Klub Myśliwych Diana" w Łańcucie
ul. Lisa Kuli 18, 37-100 Łańcut
Z terenu obwodu łowieckiego Nr 87 obejmującego miejscowości Palikówka, Strażów oraz część miejscowości Malawa (po północnej stronie E4) – szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną można zgłaszać: Mateusz Welc, 37-127 Krzemienica 794 lub na adres e-mailowy kldiana@interia.pl

Wojskowe Koło Łowieckie "CIETRZEW" w Rzeszowie
35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 3/3A
Z terenu obwodu łowieckiego Nr 101, obejmującego południowo-zachodnią część miejscowości Malawa oraz zachodnią część miejscowości Krasne – szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną można zgłaszać na adres: Wojskowe Koło Łowieckie „CIETRZEW” w Rzeszowie, ul. Sobieskiego 3/3A, 35-002 Rzeszów.

Osoby szacujące w imieniu Koła: Elżbieta Żestowska tel nr. 535001106 oraz Zbigniew Ataman tel. nr. 505095161.

Koordynator szacowania: Józef Solecki tel. nr. 693819105 lub Jan Pawełek tel. nr 535001106.


Wojskowe Koło Łowieckie „ROGACZ” w Rzeszowie

ul. Dąbrowskiego 70, 35-042 Rzeszów

Z terenu obwodu łowieckiego Nr 114 obejmującego południową część miejscowości Krasne oraz wschodnią część miejscowości Malawa – szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną należy zgłaszać na adres” Wojskowe Koło Łowieckie „ROGACZ” w Rzeszowie,  ul. Dąbrowskiego 77, 35-042 Rzeszów 3

 

Koło Łowieckie „SARENKA” w Rzeszowie

ul. Parkowa 12, 36-030 Błażowa

Z terenu obwodu łowieckiego Nr 127 obejmującego południową część miejscowości Malawa (część przysiółka Podkościółek) – szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną należy zgłaszać na adres: Koło Łowieckie „SARENKA” w Błażowej, 36-067 Harta 377.

Mapa z podziałem na obwody łowieckie- http://www.pzlow.rzeszow.pl/obwody-lowieckie/

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny jest za szacowanie i wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenach do 100 m od zabudowań, stanowiących wyłączenia dla kół łowieckich (jako teren zwartej zabudowy, nie wchodzi w skład obwodów łowieckich).
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4,
tel. 017) 850 66 67, (017) 747 67 12, (017) 747 63 52, (017) 860 67 18, fax. (017) 850 17 10
e-mail:


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako przedstawiciel Skarbu Państwa dokonuje  szacowania i likwidacji szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta objęte ochroną gatunkową tj.: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry oraz łosie jako zwierzęta podlegające całorocznej ochronie.
Regionalna |Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
35-001 Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 38 (pok. nr 73)
tel. (17) 784-00-44 w.664, 783 921 900;
e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl


Zgodnie z art. 48 ustawy Prawo łowieckie odszkodowanie nie przysługuje:
- osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach  leśnych;
- posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
- posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
- za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
- za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
- za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.

Z zapisu art. 47 ust.1 ustawy Prawo łowieckie wynika obowiązek współdziałania rolnika – plantatora przy zabezpieczaniu gruntu przed szkodami. Takie współdziałanie polegać może np. na grodzeniu plantacji przyleśnych lub innych (z uwagi na ukształtowanie terenu) szczególnie narażonych na występowanie szkód, ustawianie strachów, wykładania środka zapachowego dostępnego w miejscach zgłoszeń lub powstrzymywaniu się od zakładania w takich miejscach plantacji szczególnie narażonych na zniszczenie (ziemniaki, kukurydza, owies, łąka). W miejscach szczególnego narażenia na szkody,


Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej do Koła Łowieckiego
Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej do Zarządu Województwa Podkarpackiego

 

Przepisy prawne:
- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. poz.2168 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. (Dz.U.10.45.272)

 

Informacja o polowaniu zbiorowym, Koło łowieckie Cietrzew.

Plan polowań kł. ROGACZ

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego

 

Lp.

Nr obwodu

Data polowania

1

114

13.11.2021

2

114

18.12.2021

3

114

22.01.2022

 

„ROGACZ" nr 154 w Rzeszowie Sezon łowiecki 2021/2022

Plan polowań kł. Sarenka

Informacja o planowanym terminie polowań zbiorowych KŁ „Sarenka" w BłałoweJ obw. 127 w 2020/21 r.

Pliki do pobrania Pobierz plik

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 r. WKL „CIETRZEW" w Rzeszowie

Pliki do pobrania Pobierz plik

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „ Klub Myśliwych Diana” w Łańcucie

Rok gospodarczy 2019/2020