ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW „U ŹRÓDŁA” NA TERENIE GMINY KRASNE

Do pojemnika/worka:

 • żółtego wrzucamy metale i tworzywa sztuczne, 
 • niebieskiego - papier,
 • zielonego – szkło,
 • brązowego – odpady ulegające biodegradacji,
 • czarnego – odpady zmieszane.

Rodzaj odpadu

NALEŻY WRZUCAĆ m. in.:

NIE NALEŻY WRZUCAĆ m. in.:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

SZKŁO

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, W TYM BIOODPADY

 • resztki jedzenia pochodzenia roślinnego
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów - rozdrobnione
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, np. resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, mięso, ryby, kości zwierząt, odchody zwierząt, olej do smażenia, pampersy, zużyte gąbki, zatłuszczony papier, porcelana, fajans, stłuczone naczynia, szklanki, kieliszki, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki

 

CO ZROBIĆ Z INNYMI ODPADAMI?

 • Przeterminowane leki oraz odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym,
  w szczególności igły i strzykawki – należy deponować w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych punktach aptecznych na terenie gminy Krasne (Krasne 746a i Malawa 200).
 • Odpady niebezpieczne takie jak świetlówki, zużyte baterie i akumulatory przenośne, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne – można bezpłatnie oddawać w MPZO lub PSZOK*.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) można oddawać firmom specjalizującym się w odbiorze i recyklingu ZSEE (wykaz firm znajduje się w Urzędzie Gminy Krasne oraz na stronie gminy). Przy zakupie nowego sprzętu w sklepie można w nim pozostawić nieodpłatnie taki sam stary sprzęt, a przy sprzedaży wysyłkowej dostawca ma obowiązek odebrać taki sam stary sprzęt z domu – również nieodpłatnie. Dodatkowo sklepy o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m2, zobowiązane są do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. ZSEE można bezpłatnie oddawać w MPZO lub PSZOK*.

Wszyscy uprawnieni do odbioru ZSEE mogą odmówić jego odbioru, jeśli sprzęt będzie niekompletny lub rozkręcony, np. lodówka bez agregatu, pralka bez silnika, TV bez cewki.

 • Odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane z remontów, zużyte opony – można bezpłatnie oddawać w MPZO lub PSZOK*.
 • Tekstylia, ubrania, odzież – w pierwszej kolejności ubrania, które jeszcze można nosić, należy przekazać znajomym lub skorzystać z internetowych grup zajmujących się przekazywaniem tekstyliów. Niezniszczone, odpowiedniej jakości ubrania można umieszczać w specjalnych kontenerach na odzież rozmieszczonych na terenie gminy lub przekazać potrzebującym w ramach specjalnych zbiórek odzieży. Jeśli ubrania są nieodwracalnie zniszczone można je bezpłatnie oddawać w MPZO lub PSZOK*.

*

MPZO - Mobilny Punkt Zbierania Odpadów

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

W przypadku wątpliwości do jakiego pojemnika / worka należy wrzucić odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, informacji można szukać na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://naszesmieci.mos.gov.pl.

Pliki do pobrania Pobierz plik

WYWÓZ POPIOŁU

Gmina Krasne informuje, że od lutego 2020 roku mieszkańcy gminy mają możliwość zbierania odpadu popiołu do osobnych pojemników.

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o wypełnienie poniższego wniosku i dostarczenie go do urzędu gminy. Mieszkańcom, którzy zadeklarują chęć zbierania popiołów, Gmina Krasne może zapewnić nieodpłatnie metalowe pojemniki o pojemności ok. 110 litrów.

 

Pliki do pobrania Pobierz plik

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres, telefon

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

„OSAK” Marcin Osmyk

„Rupiecisko”

ul. Armii Krajowej 42a
36-030 Błażowa

tel. 798491716

folia odpadowa, 

sznurek,

2.

TRANS-POŁUDNIE
Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica

tel. (14) 6808703, (14) 6808704

opony rolnicze