Czystość i porządek na terenie gminy Krasne

Obowiązki właścicieli nieruchomości niezamieszkałych związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne itp.) zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami), zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki), służące do zbierania odpadów komunalnych i pozbywania się zebranych odpadów w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy i z przepisami odrębnymi.

Wykonując powyższy obowiązek, podmioty o których mowa obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej.

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje, że obowiązuje całkowity zakaz grzebania padłych zwierząt gospodarskich. Zgodnie z przepisami rozporządzenia WE nr 1069/2009 wszystkie padłe zwierzęta gospodarskie powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych.

Hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z odbiorem i przekazaniem do zakładu utylizacyjnego padłych sztuk, ponieważ istnieje w Polsce program dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt, za który odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na terenie województwa podkarpackiego odbiorem i unieszkodliwianiem padłych sztuk zwierząt zajmują się:

 

SARIA POLSKA Sp. z o.o.

Oddział SARVAL Przewrotne 323

tel.  17 851 00 84

 

UTIRES Sp. z o.o.

Leżachów  133

tel.  16 622 79 46