Klauzula ogólna

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Krasnem, Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem, II piętro pok. 36-38, 36-007 Krasne, Krasne 743B (dalej: ZEAOS). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego ZEAOS przetwarza moje dane osobowe?

ZEAOS przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in. prowadzić scentralizowaną obsługę finansowo-księgową i administracyjną jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne oraz wspierać organy gminy w wykonywaniu zadań organu prowadzącego te jednostki w zakresie zadań oświatowych.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym ZEAOS.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Krasnem. ZEAOS odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z ZEAOS pod adresem email: zeaos@gminakrasne.pl oraz pod numerem telefonu 172300290 lub z Inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych Danielem Panek mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@gminakrasne.pl

W jakim celu ZEAOS przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ZEAOS w celu prowadzenia spraw z zakresu:

 • obsługi księgowo-rachunkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości:

a) bieżąca rejestracja operacji finansowych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny;

b) bieżąca informacja dla dyrektorów o stanie realizacji budżetu w jednostkach;

c) sporządzanie list płac;

d) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych;

e) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń;

f) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych;

 • prowadzenie obsługi finansowej:

a) obsługa kont dochodów i wydatków budżetowych;

b) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

c) obsługa kont związanych z programami unijnymi;

 • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych obsługą;
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej, budżetowej, statystycznej w zakresie wykonywanych zadań:
 • obsługa kadrowa;
 • obsługa stypendiów i zasiłków w ramach pomocy materialnej dla uczniów;
 • obsługa stypendiów za wyniki w nauce;
 • weryfikacja projektów organizacyjnych jednostek w zakresie zabezpieczenia;
 • środków finansowych;
 • kontrola obowiązku nauki uczniów w wieku 16 -18 lat;
 • prowadzenie i koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem sytemu informacji oświatowej;
 • archiwizowanie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań.

Kto jest odbiorcą moich danych?

 

 1. ZEAOS nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym podmiotom niż te którym ZEAOS powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe mogą być również udostępnione na podstawie przepisu prawa.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez ZEAOS?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na ZEAOS, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W granicach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez ZEAOS narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa o oświatowego, prawa pracy.

Skąd ZEAOS ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce Dyrektora ZEAOS. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas ZEAOS ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia ZEAOS z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY ZAINTERESOWANEJ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba Zainteresowana (uczeń, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a ZEAOS zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do ZEAOS w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 1. ZEAOS rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jej imieniu:
  • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osoby Zainteresowanej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Osobę Zainteresowaną listownie
   o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osoby Zainteresowanej, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osobę Zainteresowaną listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 2. Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osoby Zainteresowanej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 3. Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie ZEAOS lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@gminakrasne.pl
 4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez ZEAOS żądania Osoby Zainteresowanej.
 5. Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez ZEAOS.  
 6. W imieniu ZEAOS Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby Zainteresowanej.
 7. ZEAOS nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 8. Właściwym dla ZEAOS organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem
e-mail: daneosobowe@gminakrasne.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).