WNIOSKI  NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ

OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2023 r. w ZEAOS w Krasnem (budynek gimnazjum pokój nr. 38, wejście od strony biblioteki)

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Krasne, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 600,00 zł  Osoby, ktore spełnią  kryterium dochodowe powinny złożyć wniosek o stypendium w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 r.

 

Do wniosku należy dołączyć: (dochody za m-c sierpień 2023 r.)

1) Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w m-cu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W zaświadczeniu tym powinna być wyszczególniona kwota wynagrodzenia brutto, pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia zdrowotne oraz wynagrodzenie netto:

 

Brutto minus  składka  ZUS minus zaliczka na podatek minus ubezpieczenie zdrowotne = netto.

 

2)     Odcinek renty/emerytury za m-c poprzedzający złożenie wniosku.

3)     Zaświadczenie/oświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osoby bezrobotnej).

4)   Nakaz płatniczy na rok 2023. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny   w wysokości 345 zł.

5)     Dowód opłacenia skł. KRUS

6)    Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)

7)     Zaświadczenie/oświadczenie  z GOPS-u o wysokości pobranych świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami   

8)     Zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o uzyskanej pomocy materialnej.

9)     W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

  1. Na zasadach ogólnych:

    - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania

    - zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego za poprzedni rok

2) Na ryczałcie i karcie podatkowej:

    - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania

    - dowód opłacenia składek ZUS w zakładzie za sierpień

    - oświadczenie o wielkości uzyskanych dochodów w m-cu sierpniu  

10)   Upoważnienie drugiego rodzica

 

PRZY UBIEGANIU SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE FAKTURY /RACHUNKI/ muszą być wystawione imiennie na rodzica (wnioskodawcę) lub na pełnoletniego ucznia (w przypadku, gdy dziecko ma ukończone 18 lat w momencie złożenia wniosku). Pełnoletni uczeń wniosek składa sam.

FAKTURY LUB RACHUNKI (ORYGINAŁY) będą rozliczane od m-ca lipca 2023 r  i mogą obejmować:

- zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów, słowników, innych książek     o charakterze edukacyjnym, prasy edukacyjnej, programów komputerowych,

- zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów (plecaków szkolnych),

- zakupu stroju za zajęcia wychowania fizycznego (np. dresy, spodnie sportowe, bluzy sportowe, koszulki gimnastyczne, obuwie sportowe),

- zakupu komputera i urządzeń preferencyjnych,

- opłat za dostęp do internetu (fakt. będą rozliczane za okres od  września danego roku do czerwca następnego roku)

- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach płatnych zajęciach edukacyjnych,

- wyjazdy na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę (zaświadczenie z sekretariatu).

W przypadku odzieży i obuwia sportowego – fakturę /rachunek/ można przedstawić na maksymalnie  2 pary obuwia sportowego i 2 sztuki odzieży sportowej (np. 2 komplety dresów) na jedno dziecko.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty itp.) leży w kompetencjach rodziców i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

UWAGA! FAKTURY I RACHUNKI NALEŻY KOMPLETOWAĆ ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO DZIECKA (oznacza to, iż w momencie otrzymania decyzji, w której będzie podana wysokość przyznanego stypendium szkolnego rachunki i faktury należy przyporządkować oddzielnie dla każdego dziecka – w ten sposób, aby kwota wskazana w decyzji zgadzała się z kwotą przedkładanych rachunków i faktur w stosunku dla każdego dziecka oddzielnie).