Zasady przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności | Zamówienia publiczne | Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł. netto

 1. Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator): Zakład Usług Komunalnych w Krasnem.
 2. Dane kontaktowe: 36-007 Krasne 408b, tel. 17 23 00 275, zuk@gminakrasne.pl
 3. Pomoc inspektora ochrony danych: jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, proszę skontaktować się z inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych. Kontakt pod adresem: .
 4. Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe:

Nasze cele

Podstawy prawne

Na jakich przepisach się opieramy

1. Prowadzimy postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł. zgodnie z wewnętrznie przyjętą procedurą.

W ramach postępowania składamy wykonawcom zapytania ofertowe, wymieniamy z nimi korespondencję oraz dokumentujemy przebieg postępowania.

Dzięki wewnętrznie przyjętej procedurze zapewniamy legalność, gospodarność, celowość i rzetelność wydatkowania finansów publicznych oraz osiągamy cele kontroli zarządczej.

Realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnym.

Art. 6. ust. 1. lit. f) RODO.

2. Weryfikujemy wiarygodność biznesową wykonawców.

Wykorzystujemy Państwa numery ewidencyjne, służące do prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: KRS, NIP i REGON. Za ich pomocą ustalamy czy jesteście Państwo ujęci we właściwej ewidencji przedsiębiorców. Informacje pozyskujemy z publicznych baz danych, takich jak: CEIDG, KRS, VIES, Portal Podatkowy oraz tzw. Biała Lista Podatników VAT.

Badamy czy posiadają Państwo koncesje, zezwolenia oraz wpisy do działalności regulowanej. Czynimy to wyłącznie w sytuacjach, gdy są one konieczne do wykonywania przez Państwa działalności gospodarczej.

Wykorzystujemy dane identyfikacyjne przedsiębiorców orz osób działających w ich imieniu. Sprawdzamy tożsamość osób działających w Państwa imieniu oraz ich uprawnienia do zawierania umów.

Weryfikujemy rzetelność Państwa stron internetowych oraz mediów społecznościowych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Czynimy to tylko w sytuacjach, gdy ich posiadanie jest przyjętą praktyką w Państwa branży.

Wykorzystujemy Państwa dane rozliczeniowe do oceny ryzyka transakcyjnego. Na przykład: wykorzystujemy Państwa numer PKD do ustalenia czy oferujecie Państwo towary i usługi zgodne z własną klasyfikacją działalności.

Realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnym.

Art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w związku z przepisami art. 96b. Ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przy weryfikacji wiarygodności biznesowej wykonawców uwzględniamy zalecenia Ministra Finansów. Procedurę weryfikacyjną oparliśmy na Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.

3. Zawieramy i wykonujemy umowy o realizację zamówienia publicznego.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyłaniamy wykonawcę, który najlepiej spełnia kryteria zamówienia. Następnie sporządzamy i zawieramy umowę o realizację zamówienia publicznego i wdrażamy ją w życie.

Realizacja tego celu jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy na realizację zamówienia publicznego.

Art. 6. ust. 1. lit. b) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Prowadzimy rachunkowość.

Prowadzimy księgi rachunkowe. Gromadzimy i przechowujemy dowody księgowe – na przykład: potwierdzenia przelewów, rachunki i faktury.

Realizacja tego celu jest naszym obowiązkiem prawnym.

Art. 6 ust. 1. lit. c) RODO w związku z przepisami:

1. Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Wewnętrznie przyjętej Polityki rachunkowości.

5. Zarządzamy roszczeniami, związanymi z prowadzonymi postępowaniami oraz wynikającymi z zawartych umów.

Ustalamy istnienie roszczeń; dochodzimy należnych nam roszczeń; czynimy zadość uzasadnionym roszczeniom oraz bronimy się przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Roszczenia mogą być związane ze sposobem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą także wynikać z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy.

Realizacja tego celu jest naszym uzasadnionym interesem prawnym.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

6. Wykonujemy czynności kancelaryjne.

Przyjmujemy, rozdzielamy i doręczamy pisma; rejestrujemy, znakujemy i załatwiamy sprawy; podpisujemy i wysyłamy pisma; przechowujemy akta spraw bieżących i załatwionych.

Realizacja tego celu jest niezbędna do wykonania zadania publicznego oraz sprawowania władzy publicznej.

Art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w związku z przepisami: 

1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 1. Dane osobowe podlegające wykorzystaniu:

Czyje dane wykorzystujemy

Jakiego rodzaju dane wykorzystujemy

Skąd pochodzą dane osobowe

Wykonawcy (przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi).

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma).
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer NIP, numer PESEL).
 3. Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu).
 4. Dane finansowe (np. numery rachunków płatniczych).
 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieni publicznego.
 2. Publiczne bazy danych: KRS, CEIDG, VIES, Portal Podatkowy oraz tzw. Biała Lista Podatników VAT.

Osoby reprezentujące wykonawców.

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko).
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL).
 3. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe).
 4. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieni publicznego.

Pełnomocnicy wykonawców.

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko).
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL).
 3. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe).
 4. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieni publicznego.

Osoby wskazane przez wykonawców do realizacji zamówienia publicznego.

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko).
 2. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe).
 3. Służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu).

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówieni publicznego.

 
 1. Kto otrzyma dane:

Odbiorcy

Dlaczego przekazujemy dane osobowe

Dostawcy poczty elektronicznej.

Dzięki temu możemy prowadzić z Państwem korespondencję z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Operatorzy pocztowi.

Dzięki temu możemy prowadzić z Państwem korespondencję drogą tradycyjną.

Dostawca programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Dzięki temu możemy bezpiecznie przechowywać dokumentację w formie elektronicznej.

Kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, które zapewniają nam pomoc prawną.

Dzięki temu możemy uzyskać pomoc prawną w sprawach związanych z prowadzeniem postępowania w trakcie postępowania przy negocjowaniu warunków umownych, zawieraniu i wykonywaniu umów oraz przy obsłudze roszczeń umownych.

Podmioty, którym zlecono windykację oraz egzekucję wierzytelności

Dzięki temu możliwe jest skuteczne dochodzenie od wykonawców należności wynikających z niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej umowy.

Podmioty wnioskujące o dostęp do informacji publicznej.

Informacje związane z udzieleniem zamówienia publicznego mają walor informacji publicznych. Z tego powodu mogą zostać udostępnione na żądanie. Dostęp do informacji publicznej ogranicza się z uwagi na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Czyje dane przechowujemy

Okres przechowywania

Dlaczego tak długo

Wykonawcy wytypowani do realizacji zamówienia publicznego, osoby ich reprezentujące, ich pełnomocnicy oraz osoby wskazane przez nich do realizacji zamówienia publicznego.

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Następnie, Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia publicznego.

Po ustaniu umowy na realizację zamówienia publicznego, Państwa dane osobowe przechowujemy jeszcze przez okres 6 lat. Wyjątkiem są zamówienia dotyczące świadczeń okresowych, dla których okres przechowywania wynosi 3 lata.

Dzień, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń, ustala się na podstawie art. 120. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przechowanie danych przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest niezbędne do jego prawidłowego przeprowadzenia.

Przechowywanie danych przez czas obowiązywania umowy jest niezbędne do jej wykonania.

Przechowywanie danych po upływie okresu obowiązywania umowy jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Termin przedawnienia roszczeń jest określony w art. 118. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Pozostali wykonawcy, osoby ich reprezentujące, ich pełnomocnicy oraz osoby wskazane przez nich do realizacji zamówienia publicznego.

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Państwa dane osobowe przechowujemy jeszcze przez okres 6 lat. Wyjątkiem są zamówienia dotyczące świadczeń okresowych, dla których okres przechowywania wynosi 3 lata.

Dzień, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń, ustala się na podstawie art. 120. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przechowanie danych przez okres trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest niezbędne do jego prawidłowego przeprowadzenia.

Przechowywanie danych po zakończeniu postępowania umowy jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Termin przedawnienia roszczeń jest określony w art. 118. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

 1. Państwa uprawnienia:

Uprawnienia

Na czym polegają

Jak skorzystać

Prawo dostępu do danych.

Dowiedz się czy dysponujemy Twoimi danymi osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się nimi. Uzyskaj kopię swoich danych osobowych.

Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie specjalnego raportu. Nie przekazujemy kopii zgromadzonej dokumentacji.

Prawo do uzyskania kopii danych osobowych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4. Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o dostęp do swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych.

Popraw nieprawidłowe informacje na swój temat. Zaktualizuj nieaktualne. Uzupełnij brakujące.

Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej czynności.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4. Określ swoje żądanie. W treści podania napisz, że składasz wniosek o sprostowanie swoich danych osobowych.

5. Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne lub nieaktualne albo wskaż brakujące informacje.

Prawo do usunięcia danych.

Poproś nas o skasowanie Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:

1. Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do osiągnięcia naszych celów albo

2. wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo

3. Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo

4. w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych.

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

1. dane osobowe będą nam niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego albo

2. dane osobowe będą niezbędne do wykonania zadań archiwalnych, realizowanych w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych. Odmowa nastąpi pod warunkiem, że usunięcie danych poważnie utrudni lub uniemożliwi nam realizację tych celów albo

3. dane osobowe będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4. Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte. Mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe, zgromadzone w związku z udzieloną zgodą.

5. Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Poproś nas, abyśmy nie wykorzystywali więcej Twoich danych osobowych z uwagi na co najmniej jedną z poniższych okoliczności:

1. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych albo

2. Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz sprzeciwiacie wiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania albo

3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4. wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do czasu ustalenia jego zasadności.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4. Określ swoje żądanie. Napisz, że żądasz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

5. Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże nam to prawidłowo ocenić Twoje żądanie. Okoliczności uzasadniające ograniczenia przetwarzania znajdziesz obok, po lewej.

Prawo do sprzeciwu.

Zablokuj nam możliwość wykorzystywania Twoich danych osobowych, wykorzystywanych do prowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, zarządzania roszczeniami lub do wykonywania czynności kancelaryjnych.

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie.

Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. W tym celu należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane osobowe wykorzystujemy w tych samych celach.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4. Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się sprzeciwiasz.

5. Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się znajdujesz.

Prawo do przenoszenia danych.

Uzyskaj zbiór swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Zażądaj przesłania swoich danych osobowych do innej organizacji.

Prawo do przenoszenia danych przysługuje w stosunku do danych osobowych, wykorzystywanych do realizacji umowy zawartej z wykonawcą.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne. Może to być np. imię i nazwisko.

3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może to być np. adres poczty e-mail albo adres do korespondencji.

4. Określ swoje żądanie. Napisz, że chcesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

5. Napisz w jakim formacie chcesz otrzymać swoje dane osobowe – najbardziej popularne to: .docx, .pdf, .txt oraz .xlsx.

Alternatywnie – napisz komu mamy przesłać Twoje dane osobowe.

Prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powiadom organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych jest konieczne: podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z wykonawcą.
 2. Konsekwencje niepodania danych: wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo rezygnacja z zamiaru zawarcia umowy.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.
 4. Profilowanie: nie dotyczy.

 

Polityka prywatności | Zamówienia publiczne

 1. Kto wykorzystuje dane: Zakład Usług Komunalnych w Krasnem.
 2. Kontakt: 36-007 Krasne 408b, tel. 17 23 00 275, zuk@gminakrasne.pl.
 3. Pomoc inspektora ochrony danych: jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, proszę skontaktować się z inspektorem ochrony danych. Inspektor ochrony danych to niezależny specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa danych osobowych. Kontakt pod adresem: .
 4. Cel i podstawy prawne wykorzystania danych:

 

Cele

Podstawy prawne

Zamówienia publiczne

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie wybranym przez Zamawiającego (sprawowanie władzy publicznej).

Art. 6. ust. 1. lit. e) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Podatki i opłaty

Ograniczenie ryzyka podatkowego poprzez dochowanie należytej staranności przy nabywaniu towarów i usług zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów (uzasadniony interes prawny).

Dochowanie należytej staranności polega na: 1. weryfikacji kontrahenta w publicznie dostępnych bazach danych – CEIDG, KRS, VIES, Portal Podatkowy, tzw. Biała Lista Podatników VAT; 2. weryfikacji koncesji i zezwoleń – jeżeli są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju; 3. weryfikacji tożsamości osób działających w imieniu kontrahenta oraz ich uprawnień do zawierania umów; 4. weryfikacji rzetelności stron internetowych oraz mediów społecznościowych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej – jeżeli ich posiadanie jest przyjętą praktyką w danej branży; 5. ocenie czy zachodzą inne ryzyka transakcyjne, wskazane w Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.

Art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z art. 96b. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zaleceniami Ministra Finansów, zawartymi w Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.

Zawieranie i wykonywanie umów

Ustalenie warunków umownych, zawarcie i wykonanie umowy (wykonanie umowy).

art. 6. ust. 1 lit. b) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Prowadzenie rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości (uzasadniony interes prawny).

Art. 6. ust. 1. lit. f) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych (obowiązek prawny).

Art. 6. ust. 1. lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Obsługa roszczeń

Ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (uzasadniony interes prawny).

art. 6. ust. 1 lit. f) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 1. Dane osobowe podlegające wykorzystaniu:

OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

DANE WYKORZYSTYWANE W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ ZLECENIE

SKĄD POCHODZĄ DANE OSOBOWE

Strony umowy
(w przypadku osób fizycznych)

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, firma)
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer NIP, numer PESEL)
 3. Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu)
 4. Dane finansowe (np. numery rachunków płatniczych)
 1. Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.
 2. Publicznie dostępne bazy danych: KRS, CEIDG, VIES, Portal Podatkowy oraz tzw. Biała Lista Podatników VAT.

Osoby reprezentujące strony umowy
(przedstawiciele ustawowi)

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko)
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL)
 3. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe)
 4. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)

Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.

Pełnomocnicy
(w tym prokurenci)

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko)
 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (np. numer PESEL)
 3. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe)
 4. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)

Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.

Osoby realizujące umowę

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko)
 2. Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce pracy, stanowisko służbowe)
 3. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)

Udostępnione wzajemnie przez strony zawierające umowę.

 
 1. Kto otrzyma dane: 1. dostawca programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją; 2. dostawca poczty e-mail; 3. kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej; 4. w przypadku ewentualnego postępowania egzekucyjnego – podmioty, którym zlecono egzekucję wierzytelności.
 2. Okres przechowywania danych:

Kategorie danych

Okresy przechowywania

Dlaczego tak długo

Dane osobowe zawarte na protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w załącznikach do protokołu.

W przypadku umów zawieranych na okres do 4 lat włącznie – 4 lata, licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie zostaną usunięte.

W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 4 lata – dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a następnie zostaną usunięte.

Przechowywanie danych jest obowiązkiem prawnym Zamawiającego.

Okres przechowywania wskazany w art. 78. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Dane osobowe zawarte w treści umowy na realizację zamówienia publicznego.

3 lata, licząc od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne.

Przechowywanie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów prawnych Zamawiającego. Polegają one na zabezpieczeniu możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, związanymi z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy.

Okres przechowywania danych jest zgodny z okresem przedawnienia roszczeń. Okres przedawnienia roszczeń wynika z art. 118. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny.

Dane podatkowe

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku

Przechowywanie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów prawnych Zamawiającego. Polegają one na konieczności wykazania prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych oraz obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami podatkowymi.

Przechowywanie danych następuje przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Termin przedawnienia wynika z art. 70. §1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Dane finansowe, zawarte w dokumentach księgowych

5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Przechowywanie danych jest obowiązkiem prawnym Zamawiającego.

Okres przechowywania wskazany w art. 74. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

 1. Przysługujące prawa:

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO

NA CZYM POLEGA

ZASTRZEŻENIA

JAK SKORZYSTAĆ

Dostępu do danych

Prawo do uzyskania informacji o tym czy Administrator dysponuje danymi zainteresowanej osoby, jakie są to dane oraz jak są wykorzystywane. Informacje przekazuje się w formie notatki.

Prawo dostępu do danych nie polega na przekazaniu kopii dokumentacji. Dostęp do niektórych informacji może być ograniczony, jeżeli ich udzielenie może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób. W przypadku, gdy realizacja prawa dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

Sprostowania danych

Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, aktualizacji nieaktualnych oraz uzupełniania niekompletnych.

Może być potrzebne okazanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych – np. dowodu osobistego lub dyplomu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji.

Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż dokładnie które informacje na swój temat uznajesz za błędne, nieaktualne lub niekompletne.

Usunięcia danych

Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by dane dotyczące zainteresowanej osoby zostały skasowane.

Przysługuje wyłącznie, gdy dane osobowe:

1. nie są już potrzebne Administratorowi albo

2. są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo

3. w konkretnym przypadku istnieje prawny obowiązek usunięcia danych osobowych albo

4. zainteresowana osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, który okazał się być słuszny.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż dokładnie zakres danych osobowych, które mają zostać usunięte – mogą to być poszczególne informacje albo wszystkie dane osobowe, zgromadzone w związku z udzieleniem zamówienia publicznego.

3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: usunięcie danych osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Ograniczenia przetwarzania

Prawo do żądania, by dane nie były więcej wykorzystywane w określonym celu.

Przysługuje wyłącznie, gdy:

1. zainteresowana osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych albo

2. dane zainteresowanej osoby są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz osoba ta sprzeciwia się usunięciu swoich danych albo

3. gdy dane zainteresowanej osoby nie są już potrzebne Administratorowi lecz są one potrzebne zainteresowanej osobie do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami albo

4. zainteresowana osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu rozpatrzenia sprzeciwu.

Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż dokładnie w jakim zakresie należy ograniczyć korzystanie z danych osobowych – możesz oznaczyć pojedyncze cele, dla realizacji których wykorzystywane są dane osobowe albo wszystkie.

3. Uzasadnij swoje stanowisko. Pamiętaj: ograniczenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek opisanych obok – w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Sprzeciwu

Prawo do żądania, by Administrator zaprzestał wykorzystywania danych osoby składającej sprzeciw do celów związanych ze sprawowaniem władzy publicznej lub ochrony swoich uzasadnionych interesów prawnych, z uwagi na szczególną (wyjątkową) sytuację danej osoby.

1. Sprzeciw uwzględnia się z uwagi na szczególną sytuację danej osoby.

2. Skutecznie złożony sprzeciw skutkuje zaprzestaniem korzystania z danych osobowych w celu wskazanym w treści sprzeciwu.

3. Sprzeciw złożony bezpodstawnie zostanie odrzucony. Staranne uzasadnienie sprzeciwu może zwiększyć szansę na uznanie jego słuszności.

1. Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

2. Wskaż dokładnie którym celom przetwarzania danych osobowych się sprzeciwiasz.

3. Uzasadnij swoje stanowisko, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się znajdujesz.

Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.

Składając skargę należy wskazać na kogo składa się skargę oraz opisać na czym polega naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych jest konieczne: tak – to obowiązek prawny oraz warunek udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
 2. Konsekwencje niepodania danych: odrzucenie oferty, rezygnacja z zamiaru zawarcia umowy lub odstąpienie od zawartej umowy.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.
 4. Profilowanie: nie dotyczy.