Rozwiązywanie Problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która mówi, że organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Zadania te realizuje GKRPA, powołana przez Wójta Gminy Krasne.

Informacja na temat leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących na terenie Gminy Krasne

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.).

Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prokuratura.

 

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu.

 

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek kierujemy w formie pisemnej pocztą lub doręczamy osobiście na adres:

Urząd Gminy Krasne

36 – 007 Krasne 121

 

Przesłanki złożenia wniosku

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego

- demoralizację małoletnich,

- uchylają się od pracy,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

 

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- data urodzenia

- PESEL

- uzasadnienie

 

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja: OPS, Policja, Prokuratura, kuratorzy sądowi, itp.

 

Gdzie pozyskać wniosek?

Wniosek można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 36 – 007 Krasne 121

 

Jaki jest tryb postępowania?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu

- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia

- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem

- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych

- w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego

 

Gdzie można uzyskać informacje?

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 17 23 00 261

 

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie sprawy?

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

 

wniosek Zgłoszenie na Leczenie

Wniosek do pobrania

Pliki do pobrania Pobierz plik